Jak probíhá reklamace

B. Záruční podmínky a reklamační řád

1. Po převzetí objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se závada objeví. Při pokračování užívání zboží v případě závady, může způsobit prohloubení vady a tím znehodnocení zboží, které může vést k zamítnutí přijetí zboží do reklamačního řízení.

2. Délka záruční doby je totožná s délkou záruční doby stanovené zákonem a činí dva roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Reklamaci o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: HVDruk,Okružní 464, 263 01 Dobříš. Prodávající na této adrese zabezpečuje i záruční opravu zboží. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis zjištěných vad a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle reklamované zboží, dostatečným způsobem zabalené a zajištěné proti poškození. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato. Pokud reklamované zboží není předloženo k reklamaci čisté, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.

5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a na závady vzniklé při běžném používání výrobku. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nadměrného nebo nesprávného používání, nešetrného zacházení, násilného působení na výrobek nebo zanedbáním péče o zboží. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.

6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím ne dohodne na delší lhůtě.

8. Oprávněná reklamace bude prodávajícím bez zbytečného prodlení dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

9. Pokud je reklamace neoprávněná, je reklamované zboží vráceno kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. Reklamační náklady při neoprávněné reklamaci vyúčtuje prodávají kupujícímu a reklamované zboží vrátí až po jejich uhrazení. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v následujících případech:

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • zboží je k reklamaci předloženo bez patřičných dokladů
  • pokud poškození zboží nastane při přepravě - tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen
  • zboží bylo poškozeno živly nebo jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající
  • závada byla způsobena neodbornými úpravami zboží