VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ PODMÍNKY


HVD ruk, Ing. František Veselý
se sídlem
Okružní 464, 263 01 Dobříš
identifikační číslo: 15863344
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.elegants.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) HVD ruk Ing.František Veselý  se sídlem  Okružní 464, 263 01 Dobříš, identifikační číslo: 15863344 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím  internetového obchodu  prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.elegants.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná  při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

A. Obchodní podmínky

1. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním  na www.elegants.cz a vybrané zboží označí v objednávce.Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
2. Podmínkou  platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
3. Objednávka je návrhem  kupní  smlouvy. Kupující  může objednávku  libovolně upravovat či měnit až do jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem  jejího potvrzení Prodávajícím.
4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím  internetového obchodu jsou závazné.
5. Cena zboží je u výrobku uvedena vždy v českých korunách  včetně daně z přidané hodnoty.
6.. Po potvrzení objednávky Vám bude emailem zaslána zpráva o přijetí objednávky naším obchodem. Vaše objednávka bude předána našemu obchodnímu oddělení, které Vás prostřednictvím emailu bude informovat o stavu vyřízení objednávky a termínu doručení. V případě, že budete mít jakékoliv problémy nebo otázky v průběhu  objednávacího procesu, neváhejte nás prosím kontaktovat na tel. 602 102 127 nebo e-mailem na  fiala.hvdruk@dobris.net.  Rádi Vaše otázky zodpovíme.
7. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím  v objednávce.
8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
9.. Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud  kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo objednávkový formulář nebude obsahovat všechna k vyřízení potřebná data, nebo údaje budou  vzbuzovat pochybnosti o skutečném  úmyslu zboží zakoupit. O nevyřízení objednávky bude zákazník informován  na emailovou  adresu  uvedenou v objednávkovém formuláři.
10. Kupující souhlasí se zasíláním  informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
11. Zboží bude expedováno v co nejkratším  termínu. zpravidla do dvou pracovních dnů. V případě, že nebude možné dodat zboží v daném  termínu, bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Zboží je dodáváno prostřednictvím firmy DPD. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Dopravu  na adresu určení zajišťuje prodávající.

12.Součástí dodávky zboží je návod  na údržbu a ošetřování. Daňový doklad je zaslán v elektronické podobě jako součást potvzení odeslání objednávky a  slouží jako záruční list.
13. Případné reklamace budou  vyřízeny v souladu  s záručním  a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí tohoto nákupního řádu.
14. Kupující má právo podle zákona 367/2000 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů  od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen  nepoškozené zboží vrátit bez známek užívání nebo opotřebování na vlastní náklady na adresu sídla firmy. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět  zaplacenou  kupní cenu zboží.  Před případným  vrácením  zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali  prodávajícího telefonicky na tel. 602 102 127 nebo e- mailem na  : fiala.hvdruk@dobris.net. 
15. Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí  nebo mu  nevyhovuje z jiného důvodu, může objednatel požadovat výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena  jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno.

B. Záruční podmínky a reklamační řád


1. Po převzetí objednaného zboží je kupující  povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li  se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn  uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se závada objeví. Při pokračování užívání zboží v případě závady, může způsobit prohloubení vady a tím znehodnocení zboží, které může vést k zamítnutí přijetí zboží do reklamačního řízení.
2. Délka záruční doby je totožná s délkou záruční doby stanovené zákonem a činí dva roky. Záruční doba začíná běžet dnem  převzetí zboží kupujícím.
3. Reklamaci o zjištěných vadách  zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:  HVDruk,Okružní 464, 263 01 Dobříš. Prodávající na této adrese zabezpečuje i záruční opravu zboží. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis zjištěných vad  a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle reklamované zboží, dostatečným  způsobem  zabalené a zajištěné proti  poškození. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato. Pokud  reklamované zboží není předloženo k reklamaci čisté, je prodávající oprávněn  reklamaci odmítnout.
4. Prodávající rozhodne o reklamaci  ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
5. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a na závady vzniklé při běžném používání výrobku. Za vadu  nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nadměrného nebo nesprávného používání, nešetrného zacházení, násilného působení na výrobek nebo zanedbáním  péče o zboží.
Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.
6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl  povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím ne dohodne  na delší lhůtě.
8. Oprávněná reklamace bude prodávajícím bez zbytečného prodlení dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy. 
9. Pokud je reklamace neoprávněná, je reklamované zboží vráceno  kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace  má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým  nákladům  na reklamační postup. Reklamační náklady při neoprávněné reklamaci vyúčtuje prodávají kupujícímu a reklamované zboží vrátí až po jejich uhrazení. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v následujících případech:
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem  převzetí do opravy záruční doba
- zboží je k reklamaci předloženo bez patřičných dokladů
- pokud poškození zboží nastane při přepravě - tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem
- používáním  zboží v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen
- zboží bylo poškozeno živly nebo jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající
- závada byla způsobena  neodbornými úpravami zboží


C. Ochrana osobních údajů


1.
Osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou nebo osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníka slouží výhradně a pouze k vyřízení objednávky a k umožnění kontaktu se zákazníkem. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou těch osob, které se podílejí na vyřízení objednávky kupujícího-např. dopravce. Kupující má právo být kdykoli informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje změnit, popřípadě zrušit (tzv. “právo být zapomenut“).

.
D. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních  stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním  řádem České republiky. Případné spory smluvních stran  budou přednostně  řešeny smírnou cestou. Práva a povinnosti, neupravené těmito VOP, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím jako občanem, se řídí občanským zákoníkem v platném  znění (89/2012 Sb.). Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou či fyzickou osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu  povolání.

Tyto obchodní podmínky ruší všechny dřívější obchodní podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.